Med Producent avses här var och en som arbetar med konstverk / bildverk av alla slag, utom Upphovsman och Utövare, som har egna rubriker i menyn här till vänster.

På denna sida finner du frågor och svar angående upphovsrätt bildverk och upphovsrätt producent i samband med att lägga ut information på Internet. Producent kan du vara även om du endast arbetar med konstverk / bildverk som hobby eller helt ideellt, och naturligtvis om du har det som hel- eller deltidsarbete och tjänar pengar på det.
Vart vänder jag mig för att skaffa tillstånd och/eller licenser
Jag är producent av musik
Jag ger ut musik (skivbolag)
Jag är manager
Jag arrangerar konserter, allsång m.m.
Jag är lärare
Om Bonusavtalen
Jag arbetar med musik i kyrkan

Jag är ljudtekniker
Jag lägger ut saker på Internet
Biblioteksfrågor


Vart vänder jag mig för att skaffa tillstånd/licenser

Jag vill använda ett verk, vart vänder jag mig för att få tillstånd?
Jag vill bearbeta ett verk, vart vänder jag mig för att få tillstånd?
Jag vill ändra i ett verk, vart vänder jag mig för att få tillstånd?
Jag vill översätta ett verk, vart vänder jag mig för att få tillstånd?
Jag vill kopiera ett verk, vart vänder jag mig för att få tillstånd?

Klicka på knappen "Ställ en fråga" i spalten till vänster, och skriv in din fråga om licensiering eller tillstånd. Copyrightsidan arbetar på att bygga upp en ordentlig redovisning i denna fråga. Vi är därför tacksamma för att få dina frågor gällande upphovsrätt producent, upphovsrätt bildverk, musikanvändning, arrangemang etc.

Jag är producent av musik

Jag producerar musik. Jag medverkar i hög grad till att slutresultatet vid inspelningen ska bli det bästa. Hur får jag betalt?
Normalt får du ett arvode från skivbolaget som engagerat dig för att göra jobbet. Det förekommer också att den som "producerar" också påverkar den musikaliskt och kanske textmässigt. I dessa fall får det bli en diskussion med originalupphovsmännen om du även ska få en andel av utföranderättsersättningen. Har du gjort en insats som upphovsman så är det inte alls uteslutet, men alla berörda bör enas om detta i nära anslutning till att inspelningen görs. 

Jag ger ut musik (skivbolag)

Jag vill ge ut en cover. Jag ska använda originaltexten. Vart vänder jag mig för att få tillstånd att göra inspelningen och att pressa 3000 CD?

Vänd dig till STIM/ncb

Jag är manager

Vilket är mitt uppdrag som manager för en artist?
I Sverige och på den svenska marknaden har vi mycket få personer som renodlat arbetar som managers. Vi har inte någon lång tradition med managers här helt enkelt.

Managernas uppgift är ett vara artistens ombud i allt som rör artistens yrkesverksamhet, och utveckling som artist. Det krävs ett mycket gediget kunnande på många områden och lång yrkeserfarenhet för att kunna göra ett fullgott arbete som Manager.

I Sverige sköts managerns roll oftas av andra aktörer, skivbolag, musikförlag, bokare, promotionsbolag, ekonomer som sköter ekonomin m.fl.

Jag arrangerar konserter, allsång m.m.

Jag planerar att arrangera en allsångskväll i stadsparken, inträdet är gratis och jag har sammanställt ett allsångshäfte som jag säljer för 20 kronor. Behöver jag tänka på något mer?
Ja, du bör nog tänka lite till. För offentliga framföranden av skyddade verk krävs att man som arrangör av tillställningen har skaffat ett tillstånd från STIM.

Att sammanställa ett allsångshäfte är en förlagsinsats. Du måste kontakta rättighetshavaren till respektive sång och begära tillstånd att ta med den i häftet, och att få kopiera upp häftet i många exemplar. Det gäller här att kontakta den person eller det förlag som har upphovsrätt till musiken (om noterna är med) och texten i grafisk form, dvs i tryckt form.

När du letar kan du här ha god nytta av Libris utmärkta register över allt som kommit ut i tryck. Gå till Libris för att leta vidare.

Jag är lärare

Jag är lärare och vill fotokopiera ur en bok till mina elever. Hur mycket får jag kopiera?

Skolan du arbetar på ska ha ett avtal med BONUS Presskopia, se "Bonusavtalen" här nedan. En tumregel är den s.k. femton-femton regeln som innebär att du som lärare får lov att kopiera max femton sidor ur en bok eller max femton procent av boken.

För kopiering utöver detta söker du tillstånd från upphovsmannen eller ALIS, då det gäller litterära texter, om upphovsmannen är ansluten dit. Gäller det musikaliska verk så kontakta  upphovsmannen eller dennes förlag.

För musikaliska verk är reglerna något snävare.

Bonusavtalen

Bonusavtalen
Det finns avtal mellan Bonus Presskopia, som representerar dem som har rättigheter till bild, ord och not, och skolväsendet i Sverige på alla nivåer från grundskolan till Universiteten. Dessa avtal kallas ofta "Bonusavtalen" och ger lärare viss rätt att kopiera i viss begränsad omfattning.

För denna rätt betalas det ersättning som förmedlas via Bonus Presskopia till respektive organisation, och därifrån till rättighetshavarna. För mer detaljerad och aktuell information läs nu gällande "Bonusavtal" på din skola.

Jag är lärare i en musikskola och vill kopiera noter till min instrumentalelev. Är det ok?
Är det ett fritt verk du vill kopiera så är det helt ok. Har skolan du arbetar på ett gällande avtal med Bonus Presskopia så ger detta avtal dig som lärare rätt att kopiera till dina elever i viss begränsad omfattning. Observera att kopieringen endast får ske som komplettering till det bibliotek av noter som förväntas finnas på en skola som bedriver musikundervisning.

Får jag göra arrangemang av musikaliska verk för att passa till min ensemble på skolan?
 • Är det ett fritt verk så går det alldeles utmärkt att göra arrangemang utan att inhämta något tillstånd.
 • Är det ett skyddat verk måste tillstånd inhämtas från rättighetshavaren. "Bonusavtalet" säger hur detta ska gå till.
 • Vill du göra endast mindre justeringar, det som kallas adaption, så ger "Bonusavtalet" för musikskolor läraren rätt att göra sådan justeringar, t.ex. tonartsändringar.
Jag vill sätta upp en musikal med min musikalgrupp i skolan. Behöver jag skaffa några tillstånd för detta?
 • Det är en stark rekommendation att alltid börja med att skaffa tillstånd för att sätta upp musikalen.

I de flesta fall är det inga problem att få tillstånd för en skola att sätta upp en musikal, men i vissa fall är tillstånden förknippade med så omfattande krav gällande upphovsrätt etc. att skolan inte har någon möjlighet att leva upp till kraven. Det har hänt att färdiga musikaluppsättningar fått läggas ner innan de haft premiär därför att tillstånd inte skaffats i tid, och det är ju väldigt tråkigt för de medverkande.

Får jag kopiera ur t.ex. Hits 2006 till mina elever?
Det korta svaret är:
Ja det går bra. Skolan betalar för rätten att kopiera.

Ett fylligare svar är:
Under förutsättning att den skola du arbetar på har träffat ett kopieringsavtal med Bonus Presskopia så har du rätt som lärare att kopiera i enlighet med vad som sägs i avtalet. (Det gäller olika ”Bonus-avtal” i Grund- och gymnasieskolan, Kommunala musikskolan, Universitet och högskolor, och i studiecirklar. Avtalen omförhandlas dessutom då och då, så läs i det aktuella avtalet för skolan där du arbetar.) Avtalen förutsätter att skolan har det  bibliotek av undervisningslitteratur som behövs för undervisningen, och därutöver ger avtalet rätt att kopiera som komplement i viss begränsad omfattning.


Får jag spela av CD skivor till mina elever?
Det korta svaret är:
Nej, men det går att ordna.


Ett fylligare svar:
För undervisningsändamål får upptagningar av verk som sänds ut i radio eller TV göras, om s.k. avtalslicens gäller. I de aktuella paragraferna talas endast om inspelning från radio och TV. Någon rätt att kopiera CD finns alltså inte.
I avtalet mellan STIM och Kommunen där din skola är belägen ges möjlighet att få tillstånd att göra kopior av CD-skivor inom ramen för Kommunens  verksamhet. För att denna möjlighet ska träda ikraft krävs att Kommunen anmäler till STIM i vilken verksamhet sådan kopiering sker.
Någon motsvarande formulering finns inte avseende video.


Får vi spela in en låt i en studio på skolan, t.ex. en låt av Per Gessle, och sedan bränna en CD var till eleverna i klassen?
Det korta svaret är:
Ja, du får spela in låten i studion och använda ”masterinspelningen” i undervisningen.
Nej, du får inte mångfaldiga ”masterinspelningen” till brända CD:s, dvs göra flera exemplar, men det går att ordna tillstånd. Se svaret ovan om avtalet mellan STIM och Kommunen.


Det fylligare svaret är:
Enligt upphovsrättslagen får du som lärare för undervisningsändamål göra ”upptagningar”, dvs inspelningar, av era egna framföranden av verk. Inspelningarna får sedan användas i undervisningssammanhanget, men lagen ger inte tillstånd till att använda inspelningen på annat sätt.


Får jag som musiklärare anordna t.ex. en rockkonsert, med mina elever som sångare och musiker, för allmänheten?
Det enkla svaret är:
Ja, det går bra att ordna konsert för allmänheten. Uppgår publiken till max 300 personer så ingår evenemanget redan i det avtal Kommunen har med STIM. Blir det en större publik ska detta rapporteras till STIM.


Ett fylligare svar är:
Kommunen där skolan är belägen har ett avtal med STIM som gäller för offentliga framföranden inom ramen för Kommunens verksamhet. I detta avtal regleras även den situation som din fråga avser. Kommunen har alltså redan tillstånd, och de betalar en ersättning för det offentliga framförandet då publiken är max 300 personer. Är det ett större evenemang ska detta anmälas till STIM.

 


Om tillstånd till musikanvändning
 • Den som vill ha tillstånd att framföra musik ska ha ett avtal med STIM innan spridningen av musik startar.
 • Den som vill spela in musik ska ha ett tillstånd från Ncb, innan inspelningen görs.
 • Den som vill framföra en opera, operett, musikal eller balett s.k. stora rättigheter, ska ha tillstånd från förlaget, upphovsmannen eller i vissa fall från STIM.
 • Den som vill spela upp inspelad musik ska också ha ett tillstånd från SAMI.
 • Den som vill kopiera noter ska skaffa tillstånd från förlaget som har rättigheterna till verket eller direkt från upphovsmannen om det inte finns ett förlag för verket.
STIM har INTE register över vem som har rättigheterna till noter och texter till musikaliska verk. Ibland är det samma förlag som har rättigheter till noter och texter som också har utföranderättigheterna, men man kan inte utgå från att så är fallet.

Via Kungliga Bibliotektets register, Libris, kan man söka efter titlar på musikaliska verk. Den vägen kan man finna i vilka utgåvor noter och texter finns utgivna, och via boken se vilket förlag som hade upphovsätt / rättigheterna till verket vid tiden för bokens tryckning.

Jag vill som lärare använda mig av några bilder och bildverk ur en tidskrift. Dessa bilder blir för suddiga och otydliga vid en fotokopiering och jag vill därför istället låta scanna in dem och skriva ut dem. Är det tillåtet?
 • Det du vill göra kallas på juristspråk för exemplarframställning. För detta krävs alltid tillstånd från konstnären.
 • Om bilden är ett fotografi bör man vara uppmärksam även på motivet, som i sig kan vara skyddat som ett verk. Om så är fallet måste du kontakta upphovsmännen för såväl fotografiet som för motivet. Detta görs enklast genom att kontakta tidskriften du vill hämta bilden ur eller BLF (Bildleverantörernas Förening) vad gäller fotografiet och BUS (Bildkonst Upphovsrätt Sverige) vad gäller motivet.
 • Det s.k. "Bonusavtalet" som reglerar lärares rätt att göra kopior av utgivna verk ger inte rätt att göra om en analog kopia till digital. Tillstånd för att omvandla ett analogt fotografi till en digital bild kräver således tillstånd från rättighetshavaren till bilden.
Får jag ladda ner texter, till exempel dikter eller sångtexter, från Internet?
 • Ja, det går bra att ladda ner dikter och sångtexter om du avser att endast använda dem för privat bruk.
 • Det går också bra att ladda ner dikter och sångtexter om verket är fritt.
 • Har du via en webbshop betalat för rätten att ladda ner dikter eller sångtexter så går det också bra.
 • I annat fall krävs tillstånd från rättighetshavaren, dvs. upphovsmannen eller dennes förlag, innan nedladdning sker.
Får jag lägga ut en recension från en tidning eller tidskrift på min egen hemsida?
 • Recensionen, artikeln, är ett skyddad litterärt verk. För att få lov att lägga ut en sådan på din hemsida måste du skaffa tillstånd från rättighetshavaren.
 • Det gäller då att ta reda på vem som är rättighetshavare: Är det en anställd skribent har rättigheterna vanligen genom anställningsavtalet övergått till arbetsgivaren, dvs till tidningen. Har texten däremot skrivits av en frilansjournalist får du söka upp honom/henne direkt. En bra idé är då att kontakta ALIS som företräder ett stort antal upphovsmän på ordområdet.
Jag har gjort många fina arrangemang för ensemble som vi använt på min skola. Får jag sätta samman dessa till ett häfte, trycka upp, och sälja till mina kolleger på andra skolor?
Har du gjort arrangemang på fria verk så är detta helt i sin ordning. Du har dessutom upphovsrätt till dina arrangemang. Är det skyddade verk som du arrangerat så måste du inhämta tillstånd från rättighetshavaren till respektive verk innan du trycker, kopierar eller sprider arrangemanget.

För att få rättigheten att trycka arrangemanget kommer du att få betala en avgift till det förlag som har originalrättigheten. Därefter är det du som har rätt att sälja häftet och göra en förtjänst, redovisa moms etc. Du har blivit förläggare och måste tillämpa alla de regler som gäller för förläggare.


Jag arbetar med musik i kyrkan

Jag skall framställa ett programblad för högmässan på söndag, vad gäller då?
Tar du med texter ur Bibeln och Psalmboken som är fria så går det fint. Ange i förekommande fall namnet på upphovsmannen.

Vill du ta med texter som är skyddade, som t.ex. moderna Psalmer så krävs tillstånd från upphovsmannen eller i förekommande fall av förlaget som har rättigheterna till Psalmen. Det framgår av Psalmboken vilket förlag det är.

Hämtar du texterna från någon annan källa så framgår det nästan alltid i boken vilket förlag som har rättigheterna till texten. Det är till det förlaget du ska vända dig och fråga efter tillstånd att ta med texten och kopiera upp det antal exemplar du behöver.

Jag är ljudtekniker

Jag är ljudtekniker och har fått uppgiften att lägga ljud till en radioproduktion. Man vill ha en signatur i början och i slutet av programmet samt en snutt musik mitt i för att markera olika avsnitt. Hur skaffar jag denna musik? Vilka tillstånd behöver jag?
 • Om du väljer att använda fri musik, där såväl verket som inspelningen är fria så går det bra att använda de delar av verket du vill ha med i produktionen.
 • Man kan använda skyddad musik, men då krävs tillstånd från rättighetshavaren. Observera att det är två rättigheter som måste klareras om du vill använda redan inspelad musik, dels rättigheterna till verket (kontakta Ncb), dels rättigheterna till inspelningen som du vill sampla från (kontakta SAMI).
 • Det finns kataloger med färdiga jinglar m.m, s.k. Produktionsmusik som är avsedda för just sådana produktioner. Det finns här ett mycket stort utbud att välja från. Kontakta de företag som erbjuder Produktionsmusik. Dessa företag kan klarera de s.k. mekaniska rättigheterna direkt vilket betyder att du inte behöver kontakta Ncb eller SAMI.
 • Ett annat alternativ är att kontakta en upphovsman som skriver precis den musik du behöver för produktionen. Du får betala ett beställningsarvode till upphovsmannen och en Ncb-licens.
 • Den som använder din färdiga produktion och spelar den i radio eller på andra ställen skall ha avtal med STIM för det offentliga framförandet av musiken i din produktion.

Jag lägger ut saker på Internet

En allmän upplysning om Internet
Är du konsument av musik, littertur eller konst av annat slag och tar del av verken helt privat och har skaffat dig tillgång till verken på ett korrekt sätt så kommer du troligen aldrig i konflikt med de upphovsrättsliga reglerna.

Men om du sprider, förändrar eller kopierar skyddade verk så bör du först ta reda på vilka regler som gäller och vilka tillstånd du måste skaffa dig. För du måste komma ihåg att de verk du vill hantera tillhör någon annan. Det är alltid bäst att ta kontakt och skaffa tillstånd innan du använder skyddade verk för annat än privat bruk.

Observera med avseende på Internet att det är en sak att ladda ner verk till din dator, och en helt annan sak att från din dator sprida verken, eller göra dem tillgängliga för andra via din dator genom att ladda upp till Internet. Att ingå i ett fildelningsnätverk innebär ofta att du gör bådadera. Observera att du måste känna till vilka regler som gäller för såväl nedladdning från nätet som vad som gäller för uppladdning till nätet.

Endast om du känner till dessa regler och tillämpar dem så kan du undvika att begå upphovsrättsintrång. Upphovsrättsintrång kan ge böter eller fängelse i upp till två år.

Jag har en hemsida på Internet. Jag vill gärna ha några foton på min hemsida. Går det bra?
Javisst går det bra. Välj då antingen bilder som är så gamla att de är fria, eller bilder som du tagit själv, dvs. där du själv är upphovsman. I alla övriga fall måste du skaffa tillstånd från den som har rättigheterna till bilderna innan du lägger ut dem på Internet.

Jag vill ha lite musik på min hemsida också, går det bra?
Javisst, det går bra. Du kan välja inspelad musik där såväl inspelningen som det musikaliska verket är fria, då krävs inga tillstånd. Väljer du en inspelning som är skyddad så måste du skaffa tillstånd för att få använda inspelningen. Väljer du ett musikaliskt verk som är skyddat måste du kontakta STIM för att få tillstånd att lägga ut musik på din hemsida.

Måste man ha tillstånd från STIM om man vill lägga ut MIDI-filer på sin hemsida?

En MIDI-fil innehåller:
 • Dels det musikaliska verket.
 • Dels en återgivning av verket i en särskild teknik, s.k. MIDI, som kan likställas med en inspelning.
 • Speciellt med MIDI är att man också kan återge musiken i notskrift.
 • Det musikaliska verket har samma skydd som vanligt, dvs i 70 år efter upphovsmannens död, därefter är det fritt.
 • För att sprida skyddade verk via din hemsida måste du ha ett tillstånd från Ncb.
 • För att sprida det skyddade verket i notform måste du ha ett tillstånd från den upphovsman som äger verket, eller det förlag som upphovsmannen hänvisar till.
 • Har du själv skapat MIDI-filen har du rättigheter, inspelningsrätten, till denna själv och behöver inte fråga någon annan om lov för att sprida den via din hemsida. Är det någon annan som gjort MIDI-filen så måste denne ge sitt tillstånd till att den används.
Kontakta STIM för vidare information gällande spridning via din Internetsida.

Jag skulle vilja arrangera en bit ur Beethovens 5:a i technostil och lägga ut arrangemanget som en MIDI-fil på min egen hemsida. Det är väl helt ok eftersom verket är fritt?
 • Beethovens musik är fri. Det är därför fritt att använda hans verk nästan hur som helst.
 • Eftersom verket är fritt är det tillåtet att göra arrangemang på verket. Du får då en egen upphovsrätt till arrangemanget. Läs mer under rubriken Upphovsman om dessa rättigheter.
 • Verk som i alla delar är fria är det helt i sin ordning att också sprida till andra, t.ex. via Internet.
Vad är det för skillnad på STIM och Ncb?
STIM håller reda på upphovsmännens och musikförlagens intressen när det gäller offentligt framförande av musikaliska verk. Dvs då musik används så att det hörs med örat.

Ncb håller reda på upphovsmännens rättigheter vid inspelning, mångfaldigande och spridning av skyddad musik och text.

Biblioteksfrågor

Får DVD med musikvideos lånas ut på bibliotek?

Musikvideos på DVD ska jämställas med en DVD med spelfilm. I båda fallen är det ett filmverk som avses.
Filmverk får inte lånas ut eller hyras ut på bibliotek med stöd av någon regel i Upphovsrättslagen. Men det går bra att skaffa tillstånd direkt från rättighetshavaren till filmverket. Då det gäller musikvideos är det ofta skivbolaget som har rättigheterna.
Rättighetshavarna till spelfilm ger regelmässigt sådana tillstånd till bibliotek. Priset för en DVD avsedd att lånas eller hyras ut är väsentligt högre än konsumentpriset i handeln. I priset ligger inbakat en rätt för biblioteket att hyra eller låna ut filmen.
Beslutet om filmen ska lånas ut på biblioteket eller hyras ut av biblioteket ligger hos biblioteksledningen, eller kanske högre upp i Kommunens ledning. Möjligheten ingår i det pris biblioteket/kommunen betalar för filmen. Det brukar markeras på omslaget till filmen att det är tillåtet att hyra eller låna ut just detta exemplar.
Sammanfattningsvis: För musikvideos skaffa samma tillstånd som för spelfilm direkt från rättighetshavare till filmen.


 
Västkusten hösten 2007.

 
Bilden tagen på Djurgården i Stockholm i februari 2008. Långt borta i bakgrunden syns Fjäderholmarna.

 
En trappa vid Kina slott.